Skip to main content block
menu
:::

Tourism

  1. Shanzaiding Chen’s Residence
  2. Laogu Stone house
  3. Jhuzaijiao House
  4. Longshan Nansyong Daitian Temple
  5. Kaifonggong Baogong Temple
  6. Chaojhonggong Jhongjhuang Temple
  7. Baofugong Kaotan Temple
  8. Jhang Jian and Jian’s Family Ancestral Shrine
  9. Kaotan Old Banyan Tree
  10. Liouciou Old Banyan Tree
  11. Military Successful Candidate Jhang Jian-kuei
  12. Military Successful Candidate Dai Wei-cing
  13. Adzuki bean and fruit journey
  14. Dafa Industrial Park
  15. Caogong Canal Tide Gate
  16. Stone God
  17. Wongyuan Pimping Station
  18. Gaoping River Embankment
  19. Maestro Sculptor Liou Ding-zan
  20. Self-taught painter Jhang Jian Wu-syong
  21. Sigong House
  22. Ruins of the Sugar Industry
  23. Jhuanzaiyao
  Tourism map
  :::